Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä
Volar Plastic Oy
Y-tunnus: 0929535-1
osoite: Yrittäjänkatu 2, 15170 LAHTI

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot
Emma Tuominen
p. +358 40 768 8733
sähköposti: emma.tuominen@volar.fi
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Henkilörekisterin nimi
Volar Plastic Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 • Yleinen etu tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen
 • Elintärkeiden etujen suojaaminen
  Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hallintaan,
  ylläpitämiseen, kehittämiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja
  kehittämiseen, liiketoiminnan sekä verkkosivujen kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin,
  mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti
  ja kohdennettuna.

Säännönmukaiset tietolähteet
Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Kaupparekisteristä
  Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai rekisteröidyn muuhun yhteyteen
  kanssamme. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, henkilön rekisteröityessä tai käyttäessä
  palvelujamme. Seuraamme myös evästeitä, ja henkilön vierailu verkkosivuillamme jättää jäljen, IPosoitteen.
  Tietoja voimme kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä sekä
  julkisista lähteistä.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia
tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.
Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi ja tehtävä ja/tai asema yrityksessä
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Henkilön lanka/matkapuhelinnumero sekä sähköpostiosoite
 • Henkilön markkinointiluvat ja -kiellot
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivuilla, evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Henkilön itsensä antamat luokittelutiedot tai henkilön suostumuksella kerättävät tiedot
 • Yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot

Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja voidaan lain vaatimuksesta luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin. Tietojen käsittelyn teknisen tai
operatiivisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita alihankkijoillamme tai
yhteistyökumppaneillamme, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa
rajoissa. Kyseiset tahot eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin, eivätkä toimita tietoja kolmansille
osapuolille.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos näin
erityisestä syystä tehdään, siirto toteutetaan Euroopan komission antaman tietosuojan riittävyyttä
koskevan päätöksen mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
esimerkiksi tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi alihankkijan toimesta.

Henkilötietojen suojaus
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen
asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa
tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen
varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö,
asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä
henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien
salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn
liittyvistä asioista.

Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Tarpeettomat ja vanhentuneet
henkilötiedot poistetaan rekisteristä asianmukaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä
joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten
noudattamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat
lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi,
jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan
muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa
koskevan lainsäädännön muuttumiseen.
Mikäli tietosuojakäytännöt henkilötietojen käsittelyn suhteen muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä
julkaisee päivitetyn tietosuojaselosteen verkkosivuillaan ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.